Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. 

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Styrelsen anser vidare att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter
Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Tillståndet gäller inte:

  • På tomtmark, om inte ägaren medgivit det
  • På platser för ett visst ändamål, till exempel lastplats, vändplats eller taxiplats
  • På plats för visst fordonsslag, till exempel buss
  • I gångfartsområde (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad plats)
  • På huvudled

Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade, så var uppmärksam när du ska parkera.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas in till polisen eller den myndighet som utfärdat det.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd
För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Ansökan
Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet. 

Ansökan består av 3 delar:
1. Ansökansblankett
2. Underlag till parkeriongstillstånd för rörelsehindrade
    Foto, namnteckning (på den streckade linjen), ort och datum. Handläggare fyller i övrig information.
3. Läkarintyg
Handläggningstiden är cirka sex veckor. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

 

 

 

 

Skriv ut: