Skyltning


Vilka tillstånd krävs för skyltning?

 

Bygglov: Inom områden med detaljplan krävs bygglov för uppsättning eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning enligt Plan- och bygglagen.

Polistillstånd: Förutom bygglov krävs Polisens tillstånd för skyltar som placeras på offentlig plats. Polisen ska inhämta kommunens yttrande innan tillstånd ges. Om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte meddelas. (Ordningslagen 3 kap.)

Länsstyrelsens tillstånd: Utanför område med detaljplan och inom ett avstånd av 50 meter från vägområde för allmän väg krävs länsstyrelsens tillstånd för uppsättning skyltar och liknande anordningar (46§ Väglagen)

Trafikverkets tillstånd: Inom vägområde och utanför område med detaljplan(43§ Väglagen)

Markägare eller fastighetsägarens tillstånd: Avtal/överenskommelse med markägaren om nyttjande av marken eller byggnadsägarens tillstånd erfordras.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: