Transportdispens

  

Det är Trafikverket eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter.
 
Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.
 
Trafikverket ger också information och råd till enskilda, företag, polisen, kommuner m fl om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.

Berör transporten flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas. 

Berör transporten enbart Arvidsjaurs kommun ska ansökan skickas till kommunen.

 
Arvidsjaurs kommun
Miljö och byggenheten
933 81 Arvidsjaur

e-post: MN@arvidsjaur.se

Ansökningsblankett, se länk nedan.

 

Prövning/handläggning

Prövning av ansökan sker med hänsyn till trafiksäkerhet, bärighet på broar och vägar, framkomlighet och fordonets lämplighet för transporten.

För att ansökan ska hinna behandlas före planerad transporttidpunkt är det viktigt att ansökan sänds in i god tid.

Vid höga vikter och vid transport som kräver eskort av vägtransportledare (t ex bredd större än 450 cm eller längd större än 35 m) blir handläggningstiden ofta extra lång. Vid föreskriven eskort skall sökanden i god tid före beräknad transportdag anlita vägtransportledare.  Förteckning över vägtransportledare finns på polisens hemsida (se länk nedan). En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga, eftersom kompletterande uppgifter måste inhämtas innan ansökan kan behandlas.

 

Skriv ut: