Parkeringsövervakning

Syftet med parkeringsövervakning är i första hand att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark samt en civilrättslig som gäller tomtmark. Om fordonet är felparkerat och har blivit rapporterat så är det skillnad på var betalning sker och var man vänder sig för att bestrida.

Felparkering på

Böter

Var du vänder dig för att överklaga

Lagstiftning

Tomtmark

Kontrollavgift

Anlitat bolag /kommunen

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Gatumark

Parkeringsanmärkning

Polisen

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning mm

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

 

Felparkering på gatumark/allmän plats

Om ett fordon är felparkerat på gatumark (som också utgör allmän plats i detaljplan), utfärdas en parkeringsanmärkning. Rättelse och bestridande sker skriftligen till polismyndigheten i det distrikt parkeringsanmärkningen utfärdades. På parkeringsanmärkningen finns information om vart du ska vända dig Tänk på att anmärkningen ska betalas, även om den anses felaktig. Avgiften återfås om ansökan godkänns.

På polisens hemsida finns information om hur man bestrider anmärkningen eller begär rättelse.

På parkeringsanmärkningen finns även information om hur anmärkningen ska betalas. Det är transportstyrelsen som administrerar parkeringsanmärkningar och även de som skickar ut påminnelser och överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

 

Felparkering på tomtmark/Kvartersmark

Om ett fordon är felparkerat på tomtmark (som också utgör kvartersmark i detaljplan), utfärdas en kontrollavgift. På kontrollavgiften finns information om var man kan vända sig vid bestridande och hur den betalas.

I bestridandet anges kontrollavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer, orsak till bestridandet samt namn och adress. Bestrids kontrollavgiften ska inte avgiften betalas innan ärendet är färdigbehandlat. Beviljas rättelse behöver kontrollavgiften inte betalas

Vid infarten till en parkering på tomtmark ska det finnas en tilläggstavla under vägmärket där det är angivet vem som bedriver parkeringsövervakning samt dennes telefonnummer.

 

Avgifter

I Arvidsjaur är följande avgifter fastställda av Kommunfullmäktige 2019-04-23

Allmän platsmark

Felparkeringsavgift vid olovlig parkering                     450 kr

 

Felparkeringsavgift vid olovlig parkering på                800 kr

p-platser för handikappade

 

Kvartersmark

Kontrollavgift vid olovlig parkering                              450 kr

 

Kontrollavgift vid olovlig parkering på                         800 kr

p-platser för handikappade                                                                                      

Skriv ut: