Vattenskyddsområden förnyas för kommunens vattentäkter

De kommunala vattentäkterna vill vi skydda för att säkerställa fortsatt tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden och nu tar vi fram nya vattenskyddsområden.

Varför nya vattenskyddsområden? 

Arvidsjaurs kommun producerar dricksvatten till över 5 000 invånare. Merparten av de vattenskyddsområden som finns idag fastställdes under 1970-80-talen. Den svenska lagstiftningen har förändrats sedan dess och nya krav och mål har tagits fram. Arvidsjaurs kommun förnyar därför vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna.

Det övergripande syftet med att ta fram förslag på nya vattenskyddsområden är att vi måste säkerställa tillgången på dricksvatten och den höga vattenkvaliteten på lång sikt. Vi vill behålla vår goda vattenkvalitet och se till att den inte blir sämre. Vi har bra vatten idag och det ska vi vara rädda om!

 

Från förslag till fastställt vattenskyddsområde

 

Arvidsjaurs kommuns nya vattenskyddsområden ska behandlas politiskt och därefter skickas till Länsstyrelsen för fastställande. Handläggningstiden hos Länsstyrelsen beror på om en komplettering begärs in från kommunen och hur många yttranden som kommer in under samrådet.

Mer information om de områden som vi just nu tar fram nya vattenskyddsområden för finns att läsa som undersidor, se menyn till höger.

 

Samråd med berörda

 

Efter att ansökan inkommit till Länsstyrelsen och då Länsstyrelsen har bedömt att underlaget är fullständigt ska handlingarna i form av karta med vattenskyddsområdets utbredning och vattenskyddsföreskrifterna skickas ut på samråd. Vid samrådet gör Länsstyrelsen en bedömning av vilka sakägare som får möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om vattenskyddsområde. De sakägare som får ta del av samrådet kan exempelvis vara myndigheter, markägare och innehavare av särskild rätt till marken som berörs. Innehavare av särskild rätt är exempelvis arrendatorer, jakträttsinnehavare, ägare av servitut, ägare av kraftledningar, vägsamfälligheter och fiskesamfälligheter.

 

Hur berörs jag av ett vattenskyddsområde?

 

Bor du inom ett befintligt vattenskyddsområde eller ett område som föreslås bli vattenskyddsområde följer det särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter, om vad som är tillåtet och inte.

Föreskrifterna kan som exempel reglera:

  • Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med föreskrifter gällande tankning, uppställning av fordon, lagring och förvaring.
  • Hantering av kemikalier, farligt avfall och växtnäringsämnen.
  • Vad som gäller nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av kyla eller värmeenergi från berg, mark eller vatten. Dvs borra bergvärme eller anlägga sjövärme eller jordvärme.

 

Du kan behöva anmäla, söka tillstånd eller dispens

Enligt skyddsföreskrifterna kan du behöva anmäla eller söka tillstånd innan någon aktivitet eller verksamhet startas inom skyddsområdet. Det finns också vissa förbud, men det kan vara möjligt att söka dispens. Det är Miljö,- bygg och hälsoskyddsnämnden som handlägger ärendena.

 

Vad är förbjudet?

Förbuden tar framför allt sikte på åtgärder och verksamheter som innebär en uppenbar fara för vattentäkten. Till exempel kan det vara förbjudet att starta miljöfarlig verksamhet närmast vattentäkten.

 

Har du frågor eller funderingar?

Längre ner på sidan finns en broschyr med mer information. Under relaterade länkar finns även en karttjänst som visar befintliga och föreslagna vattenskyddsområden. Har du frågor eller funderingar kring kommunens arbete med vattenskyddsområden är du välkommen att kontakta handläggare:

Erika Resin, erika.resin@arvidsjaur.se 0960-155 60

Erika Harr, erika.harr@arvidsjaur.se 0960-155 73

Skriv ut: