Taxa & Bestämmelser

 

Allmänna bestämmelser

Användningen av Arvidsjaur kommuns vatten- och avloppstjänster regleras förutom av lagstiftning (lagen om allmänna vattentjänster) av regler som beslutas av kommunfullmäktige.

Reglerna benämns "Allmänna bestämmelser för användande av Arvidsjaur kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA).

Dessa regler reglerar bland annat avgifter samt anslutningar till ledningsnätet, liksom Arvidsjaur kommuns och kundens skyldigheter kring till exempel leverans, VA-installationer och underhåll.

 

Taxa

Arvidsjaur kommun ska ha 100 procent kostnadstäckning för VA-verksamheten. Dessa intäkter får inte subventionera annan kommunal verksamhet.

VA-taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige och gällande taxa antogs 2020-11-24. 

I taxan finns två olika avgiftskategorier. Anläggningsavgift som är en engångskostnad för själva anslutningen samt brukningsavgift som är den avgift som betalas månadsvis.

 

 

Relaterade Dokument

Skriv ut: