Taxa & Bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Användningen av Arvidsjaur kommuns vatten- och avloppstjänster regleras förutom av lagstiftning (lagen om allmänna vattentjänster) av regler som beslutas av kommunfullmäktige.

Reglerna benämns "Allmänna bestämmelser för användande av Arvidsjaur kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA).

Dessa regler reglerar bland annat avgifter samt anslutningar till ledningsnätet, liksom Arvidsjaur kommuns och kundens skyldigheter kring till exempel leverans, VA-installationer och underhåll.

Taxa

Arvidsjaur kommun ska ha 100 procent kostnadstäckning för VA-verksamheten. Dessa intäkter får inte subventionera annan kommunal verksamhet.

VA-taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige och gällande taxa antogs 2014-11-24. Taxan baseras på fasta och rörlig avgift.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och ska täcka kostnader för bland annat underhåll av vatten- och reningsverk, ledningsnät, adminstration, mätarbyte mm

Den fasta avgifterna består av en fast avgift per fastighet samt en avgift per byggnadsenhet.Byggnadsenhetsbegreppet finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare. Det innebär att varje småhus och hyres/bostadsrätt räknas som en byggnadsenhet. För andra fastigheter är det bruttoarean som styr. 

Rörliga avgifter

Den rörliga avgiften ska täcka kostnaden för vattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i m3 och spillvattenmängden som lämnar fastigheten beräknas vara lika stor.

En fastighetsägare kan välja mellan att ha vattenmätare och betala den verkliga förbrukningen eller att ha fast förbrukning. Väljer fastighetsägaren fast förbrukning så debiteras hen 150 m3/år per lägenhet och 75 m3/år för fritidshus.

*Med begreppet byggnadsenhet avses i detta sammanhang ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.  I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

 

§14 Brukningsavgifter 2018 exkl moms inkl moms
a en fast avgift per år 1 584,21 1 980,26
b lev vatten m3 17,45 21,81
c byggnadsenhet 1 064,12 1 330,15

 

 

Fakturering

Kommunen fakturerar månadsvis. Har du några frågor om din faktura ska du kontakta Anna Lindqvist 0960-158 49

Relaterade Dokument

Skriv ut: