Bra att veta när du kör snöskoter

 

 

 skoterbild

Lagar, förordningar och föreskrifter
Det finns många lagar, förordningar, regler och föreskrifter som rör snöskoter och motordrivna terrängfordon i Sverige. Terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och trafikförordningen är bara några av de vanligaste.

Att köra utan att störa …
Enligt trafikförordningen ska en terrängtrafikant anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks, kort sagt handlar det om att köra utan att störa eller förstöra.

Körning på snötäckt mark är inte alltid tillåtet
Snöskoterkörning är enligt terrängkörningslagen i huvudsak tillåten på snötäckt mark. Men det finns ett flertal undantag från den regeln.

Du inte får köra:

på snötäckt skogsmark med plant eller ungskog, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen

på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på marken

i nationalparker och i vissa naturreservat

särskilda av regeringen bestämda områden i fjällen

inom skoterförbudsområden som kommunen beslutat om


Körning på barmark är förbjuden
All körning som innebär att det motordrivna fordonet kommer i kontakt med marken betraktas som barmarkskörning.

När snödjupet är så litet eller snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken, räknas körningen därmed som barmarkskörning.

Körning på barmark är förbjuden enligt terrängkörningslagen.

Hastigheter
Högsta tillåtna hastighet i terräng är 50 km/tim inom tättbebyggt område och 70 km/tim utom sådant område om det inte finns något annat som beslutats genom lokal trafikföreskrift eller annan föreskrift.

Vem får köra skoter
För att få köra snöskoter måste Du ha traktorkort eller körkort utfärdat före den 1 januari 2000 eller förarbevis utfärdat från och med den 1 januari 2000. För mer information om förarbevis kontakta Transportstyrelsen eller Arvidsjaurs snöskoterförening (se länkar  till höger).


Böter
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot de förbud eller föreskrifter som finns döms till böter. Det är Polisen som övervakar de lagar, regler och föreskrifter som finns.

 

Skriv ut: